Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Muscle Machine nutrition

Definities

1. Muscle Machine nutrition : Muscle Machine Nutrition , gevestigd te Hengelo onder KVK nr. 80032710 .
2. Klant: degene met wie Muscle Machine nutrition een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Muscle Machine nutrition en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringenvan diensten 0f producten door of namens Muscle Machine nutrition .
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1. Alle prijzen die Muscle Machine nutrition hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Muscle Machine nutrition hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijngemaakt, kan Muscle Machine nutrition te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Muscle Machine nutrition niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen
Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat
het eenaanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met hetmonster of model overeenstemmen.

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Muscle Machine nutrition gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2. Muscle Machine nutrition roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking opheeft, onmiddellijk te retourneren aan Muscle Machine nutrition , tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen 0f -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

1. Ben consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
0 het product niet is gebruikt
0 het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
0 het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
0 het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiénische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
0 de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, Cd’s, etc.)
0 het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
0 het product geen los tijdschrift of losse krant is
0 het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
0 de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
0 Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
o zodra de consument het eerste product
0 bij een abonnement heeft ontvangen
o zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
o zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken Via info@musclemachinenutrition.nl , indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat Via de website van Muscle Machine nutrition , www.musclemachinenutrition.nl , kan worden gedownload .

4. De consument is verplicht 0m het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Muscle Machine nutrition , bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

5. De kosten voor retoumeren EXCL Verzendkosten komen alleen voor rekening van Muscle Machine nutrition indien de volledige bestelling wordt geretoumeerd. ( Exclusief verzendkosten )

6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking
komen, zal Muscle Machine nutrition deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht,terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Muscle Machine nutrition heeft geretoumeerd.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht
1. Muscle Machine nutrition kan een beroep doen 0p zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat dc klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Muscle Machine nutrition heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waarmee de klant nog betalingen verschuldigd is aan Muscle Machine nutrition .

3. Muscle Machine nutrition is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht. Verrekening Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Muscle Machine nutn‘tion te verrekenen met een vordering op Muscle Machine nutrition .

Eigendomsvoorbehoud

1. Muscle Machine nutrition blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat dc klzmt volledig heeft voldaan aan a1 zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Muscle Machine nutrition op grond van wat voor met Muscle Machine nutrition gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Muscle Machine nutrition zich berocpen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Muscle Machine nutrition een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt dc overeenkomst als ontbonden en heeft
Muscle Machine nutrition het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

l. Levering vindt plants zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plants bij Muscle Machine nutrition , tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Muscle Machine nutrition het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Muscle Machine nutrition kan tegenwerpen.

Levertijd

1. De door Muscle Machine nutrition opgegeven levertijden zijn indicatief en geven dc klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt an op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Muscle Machine nutrition .
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Muscle Machine nutrition niet binnen l4 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Feitelijke leveringDe klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

l. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen,hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarom Muscle Machine nutrition niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Muscle Machine nutrition , bij gebreke waarvan Muscle Machine nutrition niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring
l. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normals slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid 0f ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer dc oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwelp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde diehet product ten behoeven van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen
l. Ruilen is alleen mogelijk 2115 aan de volgende voorwaarden is voldaan:
o ruilen  vindt plaats binnen l4 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
o het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
o het product is nog niet gebruikt

2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste
artikelen en kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Muscle Machine nutrition tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Muscle Machine nutrition geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door Muscle Machine nutrition geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet nan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Muscle Machine nutrition dan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Muscle Machine nutrition uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij van 20 gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Muscle Machine nutrition in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Muscle Machine nutrition gehouden kan warden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Muscle Machine nutrition .
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Muscle Machine nutrition ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant Als Muscle Machine nutrition een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst
aan Muscle Machine nutrition verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid

1. Muscle Machine nutrition is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Muscle Machine nutrition aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Muscle Machine nutrition is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Muscle Machine nutrition aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Muscle Machine nutrition vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waarmee de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6289van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Muscle Machine nutrition toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, dc ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Muscle Machine nutrition niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Muscle Machine nutrition in verzuim is.
3. Muscle Machine nutrition heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien dc klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Muscle Machine nutrition kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Muscle Machine nutrition in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Muscle Machine nutrition kan worden toegerekend in een van de wil van Muscle Machine nutrition onafhankelijke situatie, waardoor dc nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Muscle Machine nutrition kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand,
rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-,
elektriciteits- internet-, computer- can telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Muscle Machine nutrition 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dam worden die verplichtingen opgeschort totdat Muscle Machine nutrition er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijkgeheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Muscle Machine nutrition is in ecu overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. Wijziging van de overeenkomst Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of om te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg dc overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
1. Muscle Machine nutrition is gerechtigd daze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Muscle Machine nutrition zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke Wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
l. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande
schriftelijke instemming van Muscle Machine nutrition.
2. Deze bepaling geldt 2115 can beding met goederen rechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

l. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Ben bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat
Muscle Machine nutrition bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Muscle Machine nutrition is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief
bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.